Podmienky používania

1. Podmienky

Pri prístupe na webovú stránku flamob.comsúhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok služby, všetkých príslušných zákonov a nariadení a súhlasíte s tým, že zodpovedáte za dodržiavanie všetkých príslušných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, máte zakázané používať túto webovú stránku alebo k nej pristupovať. Materiály obsiahnuté na tejto stránke sú chránené platnými zákonmi o autorských právach a ochranných známkach.

2. Použitie licencie

Udeľuje sa povolenie na dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov (informácií alebo softvéru) na webovú stránku Flamob, len na osobné, nekomerčné prechodné prezeranie. Toto je udelenie licencie, nie prevod vlastníckeho práva, a na základe tejto licencie nesmiete: 

  1. upravovať alebo kopírovať materiály; 
  2. používať materiály na akékoľvek komerčné účely alebo na verejné vystavenie (komerčné alebo nekomerčné); 
  3. pokúsiť sa dekompilovať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér obsiahnutý na stránke Flamob
  4. odstrániť z materiálov akékoľvek autorské alebo iné vlastnícke zápisy; alebo 
  5. preniesť materiály inej osobe alebo „zrkadliť“ materiály na akomkoľvek inom serveri.

Táto licencia bude automaticky ukončená, ak porušíte ktorékoľvek z týchto obmedzení a môže byť ukončená Flamob kedykoľvek. Po ukončení prezerania týchto materiálov alebo po ukončení tejto licencie musíte vymazať všetky stiahnuté materiály, ktoré vlastníte, či už v elektronickej alebo tlačenej podobe.

3. Vylúčenie zodpovednosti

  1. Materiály na webovej stránke Flamob sa poskytujú „tak ako sú“. Flamob neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené ani implicitné, a týmto sa zrieka a neguje všetky ostatné záruky, vrátane, bez obmedzenia, implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušovania duševného vlastníctva alebo iného porušenia práv.
  2. Okrem toho, Flamob nezaručuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobných výsledkov alebo spoľahlivosti použitia materiálov na svojich webových stránkach alebo inak súvisiacich s takýmito materiálmi alebo na akýchkoľvek stránkach prepojených s touto stránkou.

4. Obmedzenia

V žiadnom prípade nebude Flamob alebo jej dodávatelia sú zodpovední za akékoľvek škody (vrátane, bez obmedzenia, škôd za stratu údajov alebo zisku alebo v dôsledku prerušenia podnikania) vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti použiť materiály v Flamob, aj keď Flamob alebo jeho splnomocnený zástupca Flamob bola ústne alebo písomne upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd. Pretože niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia implicitných záruk alebo obmedzenia zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

5. Presnosť materiálov

Materiály zobrazené na Flamob môže obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. Flamob nezaručuje, že akékoľvek materiály na jej webovej stránke sú presné, úplné alebo aktuálne. Flamob môže kedykoľvek bez upozornenia vykonať zmeny v materiáloch obsiahnutých na svojich webových stránkach. však Flamob sa nezaväzuje aktualizovať materiály.

6. Odkazy

O Flamob nekontroloval všetky stránky prepojené s jej webovou stránkou a nezodpovedá za obsah žiadnej prepojenej lokality. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená súhlas zo strany Flamob z webovej stránky. Používanie akejkoľvek prepojenej stránky je na vlastné riziko používateľa.

Úpravy

O Flamob môže kedykoľvek bez upozornenia revidovať tieto zmluvné podmienky webových stránok. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní aktuálnou verziou týchto podmienok služby.

Platné právo

Tieto obchodné podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi č Flamob a neodvolateľne sa podriaďujete výlučnej jurisdikcii súdov v tomto štáte alebo mieste.