Warunki użytkowania

1. warunki

Uzyskując dostęp do witryny flamob.comużytkownik zgadza się przestrzegać niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji oraz zgadza się, że ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na którykolwiek z tych warunków, nie może korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych.

2. Korzystanie z licencji

Wyraża się zgodę na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) znajdujących się w serwisie Flamob, wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego oglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu i na mocy tej licencji nie możesz: 

  1. modyfikować ani kopiować materiałów; 
  2. wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego); 
  3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w witrynie Flamob
  4. usuwać z materiałów informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub 
  5. przekazywać materiałów innej osobie lub "kopiować" materiałów na jakikolwiek inny serwer.

Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Flamob w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub wygaśnięciu niniejszej licencji należy usunąć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w posiadaniu, zarówno w formacie elektronicznym, jak i drukowanym.

3. Zwolnienie z odpowiedzialności

  1. Materiały na stronie Flamob są dostarczane „tak jak są”. Flamob nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.
  2. Ponadto, Flamob nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów znajdujących się na jej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub do jakichkolwiek stron powiązanych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku nie będzie Flamob lub jej dostawcy ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub spowodowane przerwą w działalności) wynikające z użycia lub niemożności wykorzystania materiałów w Flamob, mimo że Flamob lub upoważniony przedstawiciel Flamob został ustnie lub pisemnie powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

5. Dokładność materiałów

Materiały prezentowane na Flamob mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Flamob nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały znajdujące się na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne i aktualne. Flamob może w każdej chwili i bez uprzedzenia wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej. Jednakże, Flamob nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

O Flamob nie sprawdził wszystkich stron, do których prowadzą linki, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnej z witryn, do których prowadzą linki. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez Flamob ze strony internetowej. Korzystanie z jakiejkolwiek witryny, do której prowadzą linki, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Modyfikacje

O Flamob może zmienić niniejsze Warunki świadczenia usług internetowych w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na obowiązującą wersję niniejszych warunków świadczenia usług.

Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają prawu i są interpretowane zgodnie z nimi Flamob i nieodwołalnie poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym państwie lub lokalizacji.